Integritetspolicy

Integritetspolicy


1. Behandling av personuppgifter

 1. OURWAY Tours AB, reg. no. 556848-7978 (“Företaget”, ”vi”) är personuppgiftsansvarig som behandlar de personuppgifter som du förser oss med genom att t.ex. använda våra digitala kanaler så som vår webbsida eller vårt e-postsystem för support (“digitala kanaler”) eller som du anger när du bokar eller använder våra tjänster, så som guidade turer, segway-turer, cykelturer, transportturer, transfers, takvandring, ölturer, seglingsturer, kajakturer, matvandringar, matlagningskurser, amfibiebusstur (Ocean Bus) på olika platser i Sverige, Norge och Danmark (“tjänsterna”) eller i anslutning med din ansökan om praktikplats/anställning eller som vi samlar direkt från dig eller en tredjepart.

 2. Syftet med denna integritetspolicy (“Integritetspolicy”) är för att du som användare och den registrerade, ska känna dig trygg i att företaget, som personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter på ett tillbörligt vis och följer tillämpligt regelverk som reglerar behandling av personuppgifter. Nedan beskriver vi hur företaget behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har, samt hur du kan kontakta Företaget om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter.

 3. Kom ihåg att genom att använda våra digitala kanaler och/eller tjänster, godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter där behandling är nödvändig för oss för att kunna tillhandahålla våra digitala kanaler och/eller tjänster till dig.

 4. Du behöver inte uppge några personuppgifter för att besöka våra digitala kanaler eller använda våra tjänster men om du inte uppger den efterfrågade informationen eller ger ditt uttryckliga medgivande när det efterfrågas, kan du kanske inte besöka alla delar av våra digitala kanaler eller få tillgång till våra tjänster.


2. Personuppgifter, syfte och rättslig grund

 1. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en identifierbar levande enskild person. Annan information, som när de samlas tillsammans, kan leda till identifiering av en enskild person, utgör också personuppgifter.

 2. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är för att vi, som leverantörer av tjänsterna, ska kunna erbjuda dig våra tjänster, information om våra tjänster samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi samlar och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

 3. Insamling och behandling av dina personuppgifter sker endast med ditt samtycke eller på grund av befintligt avtal eller rättsliga förpliktelser, som t.ex. att vi måste spara personuppgifter enligt bokföringslagen. Undantag görs där inte ett samtycke går att erhålla p.g.a. praktiska skäl men behandlingen av personuppgifterna är tillåten enligt lag eller vi har berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, t.ex. i marknadsföringssyfte, uppföljning av tjänster eller för att försvara oss mot rättsliga anspråk, enligt en så kallad intresseavvägning. Du finner mer information under paragraf 2.4 nedan.

 4. När du använder våra digitala kanaler och/eller tjänster, behandlas dina personuppgifter enligt följande:
  • När du bokar tjänster genom vår webbsida och använder våra tjänster, behandlas följande personuppgifter om dig: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder (endast tillämpligt för vissa tjänster), kontokortsinformation eller annan bank- eller faktureringsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din bokning, säkerställa din ålder (gäller endast vissa tjänster), kommunicera med dig, hantera och administrera faktura- och betalningstjänster, och för att kunna utföra tjänsterna (rättslig grund för personuppgiftsbehandling är vårt avtal med dig, se våra Allmänna villkor).

  • När du kontaktar oss via vår supporttjänst genom ett e-postsystem på vår webbsida, behandlar vi de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla supporttjänst som en del av våra tjänster, administrera support och klagomål samt för att kunna kontakta dig (rättslig grund för personuppgiftsbehandling är vårt avtal med dig, se våra Allmänna villkor).

  • När du använder våra digitala kanaler, samlar, registrerar och behandlar vi automatiskt IP-adresser, geografisk information och cookies. Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna samla statistisk information så som hur länge du besökte vår hemsida, vilka delar som av hemsidan som besöktes och för att analysera beteendet på webbsidan genom statistikverktyg som t.ex. Google Analytics, för att kunna utveckla och kvalitetssäkra våra digitala kanaler och kontinuerligt förbättra din användarupplevelse och vår IT-säkerhet (rättslig grund för behandlingen är en intresseavvägning). Vänligen var uppmärksam på att standardinställningarna i de flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies automatiskt. Du kan ändra och anpassa dina inställningar manuellt. Vi kanske inte kan behandla data om du ändrar dina inställningar. För mer information avseende vår användning av cookies hänvisar vi till vår Policy for Cookies.

  • Vi behandlar ditt namn, din adress, e-postadress och telefonnummer för direktmarknadsföring till dig via e-post eller SMS-meddelanden, t.ex. för att marknadsföra kampanjer, särskilda erbjudanden eller erbjudanden från våra affärspartners, genomföra enkäter etc. (rättslig grund för en behandling är en intresseavvägning). Vi skickar våra nyhetsbrev som e-postutskick baserat på ditt samtycke, vilken du kan lämna i samband med din bokning och du kan återkalla när helst du önskar enligt informationen i paragraf 11 (rättslig grund för behandling är ditt samtycke). I vissa fall, kommer vi även behandla personuppgifter som består av ljud-, video- och fotomaterial. Dock sker denna behandling endast med ditt samtycke (rättslig grund för behandling är ditt samtycke).

  • Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter enligt lagar, förordningar eller myndighetsbeslut. (rättslig grund för behandling är rättslig förpliktelse.)

  • Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att utöva våra rättigheter och försvara våra rättigheter vid eventuella rättsliga processer mot oss (rättslig grund för en behandling är en intresseavvägning).

  • Vi kan behöva behandla dina personuppgifter, så som ditt CV med andra relevanta dokument (praktikplats, rekommendationsbrev, referenser, betyg, intyg samt annan bakgrundsinformation), bild (i förekommande fall) för att kunna utvärdera din ansökan om anställning eller praktikplats, och vidta åtgärder innan vi ingår ett anställningsavtal eller annan relevant överenskommelse (rättslig grund för en behandling är en intresseavvägning), för att spara din ansökan och dina personuppgifter om du skulle betraktas som en kandidat för framtida anställning (rättslig grund för behandling är ditt samtycke) och för att kunna fullgöra våra förpliktelser och utöva våra rättigheter som arbetsgivare inom arbetsområdet (rättslig grund för behandling är rättslig förpliktelse samt intresseavvägning).


3. Särskilda kategorier för personuppgifter

 1. Särskilda kategorier för personuppgifter inkluderar information som berör etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelser eller information om facktillhörighet, fysisk eller psykisk hälsa eller sexuell läggning. Information om hälsa kan inkludera information om hälsotillstånd, sjukdom, graviditet, matallergier etc. Generellt brukar inte Företaget behandla några särskilda kategorier för personuppgifter inom ramarna för vår verksamhet. Om vi skulle behöva behandla sådana personuppgifter, när det är nödvändigt och relevant för att kunna fullfölja ett avtal med dig och tillhandahålla våra tjänster till dig, gör vi det endast efter att ha fått ditt uttryckliga samtycke eller när vi har rätt att göra så enligt tillämpliga regelverk som reglerar behandling av personuppgifter.

 2. Vid behandling av personuppgifter inom särskilda kategorier, tillämpar vi särskilt strikta rutiner, vilket innebär en högre skyddsnivå för dina personuppgifter som tillhör en särskild kategori.


4. Vem har tillgång till dina personuppgifter

 1. Utöver det som anges i denna Integritetspolicy, delar vi inte dina personuppgifter med en tredjepart såvida inte utlämnande av personuppgifter krävs enligt lag.

 2. Vi anlitar underleverantörer/affärspartners för tjänster i samband med våra digitala kanaler och tjänster, så som molntjänster, transporttjänster (buss, taxi, limousine etc.), catering och restaurangtjänster, cykeluthyrningstjänster. Personuppgifterna delas med dessa underleverantörer/affärspartners för vår räkning, som personuppgiftsbiträden (“Personuppgiftsbiträden”) och enligt instruktioner från Företaget enligt det avtal gällande behandling av personuppgifter som företaget har ingått med Personuppgiftsbiträdena. Vi begränsar alltid Personuppgiftsbiträdenas tillgång till dina personuppgifter och delar endast det som krävs för att kunna ge dig tillgång till våra digitala kanaler och tjänster. Vi kräver även att Personuppgiftsbiträdena (i) skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy (ii) inte använder eller utlämnar dina personuppgifter för något annat syfte än att förse oss med de tjänster som avtalats, så att vi kan ge dig tillgång till våra tjänster.

 3. Vi anlitar även underleverantörer/affärspartners i samband med våra digitala kanaler och tjänster, som tillhandahåller sina tjänster direkt till dig och är själva ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter (som t.ex. våra underleverantörer för betalningsmetoden Stripe eller bokningstjänsten Rezdy). I vissa fall kommer du bli ombedd att uppge dina personuppgifter direkt till en sådan underleverantör/affärspartner. I dessa fall kommer inte behandlingen av dina personuppgifter omfattas av denna Integritetspolicy. För information om hur dessa underleverantörer/affärspartners behandlar dina personuppgifter, se respektive underleverantörs/affärspartners integritetspolicy.


5. Hur länge behandlar vi och lagrar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer inte behandlas och lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålet med behandlingen, våra juridiska skyldigheter som företag (t.ex. enligt bokföringslagen) och enligt tillämpligt regelverk som reglerar behandling av personuppgifter. Vi kommer även radera dina personuppgifter på ett säkert sätt som följer tillämpligt regelverk.


6. Tredjelandsöverföring

Generellt överför vi eller Personuppgiftsbiträdena inte dina personuppgifter till ett tredjeland (ett land utanför EU/EEA). I de fall det krävs för att vi använder en leverantör för digitala tjänster som är baserad i ett tredjeland och en överföring är nödvändig för att kunna fullfölja avtalet med dig, överför vi endast personuppgifter i enlighet med tillämpligt regelverk som reglerar behandlingen av personuppgifter.


7. Rätt till information

 1. Du har rätt att begära och få tillgång (kostnadsfritt) till information om vilka av dina personuppgifter (om några) som vi behandlar om dig (så kallat registerutdrag) och även få eventuell felaktig information rättad. Om du vill veta om vi behandlar några av dina personuppgifter, kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran (för instruktioner, se paragraf 16). När du skickar din begäran till oss, måste du specificera vilken typ av information du vill få tillgång till (såvida du inte vill ha tillgång till alla personuppgifter vi har om dig). På så vis, kan vi förse dig med information som är relevant för dig. Om du har begärt ett registerutdrag vid flera tillfällen, kan vi ta ut en avgift eller, i vissa fall, i enlighet med rättslig grund, vägra att uppfylla din begäran.

 2. Registerutdraget kommer skickas till dig inom 30 dagar från den tidpunkt vi tar emot din begäran. Om utdraget är omfattande och vi behöver mer tid till att fullfölja din begäran, eller om vi av någon anledning inte kan uppfylla din begäran, kommer vi att informera dig.


8. Rätt till rättelse

 1. För att kunna uppfylla våra skyldigheter att alltid ha korrekta och relevanta personuppgifter, arbetar vi systematiskt med våra register och uppdaterar personuppgifter vid behov. Om du upptäcker att informationen vi har om dig är felaktig eller om vi saknar viktig information om dig, har du rätt att inom 30 dagar från det att vi mottagit din begäran, få felaktig eller ofullständig information rättad. Denna period kan vid behov och med hänsyn till komplexiteten och antalet ansökningar förlängas med ytterligare två månader. Vi meddelar dig om sådan förlängning är nödvändig. Vi brukar vanligtvis rätta enkla personuppgifter utan beaktande, men i vissa fall kan vi behöva överväga din begäran. Vi kommer inte godkänna din begäran om den är omöjlig eller kräver en betungande insats. Vid begäran, kan vi även informera dig om vem din begäran om rättelse har skickas till.

 2. Om dina personuppgifter har ändrats efter din begäran, kommer vi informera personuppgiftsbiträdena att dina personuppgifter har uppdaterats.


9. Rätt till begränsning av behandling

 1. Du har rätt att begära att viss behandling av dina personuppgifter begränsas om:
  • du har invänt mot riktigheten i personuppgifterna, under den tid som vi haft möjlighet att kontrollera om dina personuppgifter är korrekta;
  • behandlingen är olaglig och du har invänt mot att dina personuppgifter raderas och du istället har begärt en begränsning i behandlingen;
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter i syftet att behandla dem, men du behöver dem för att fastställa, hävda eller försvara juridiska anspråk; eller
  • du har invänt till vår behandling och din invändning är under övervägande medan vi utvärderar huruvida våra legitima intressen väger tyngre än dina legitima intressen.

 2. Begränsning av behandling innebär att personuppgifter kommer märkas så att dessa personuppgifter i framtiden endast behandlas för vissa begränsade ändamål.


10. Rätt till radering (”Rätten att bli bortglömd”)

 1. Du har rätt att när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter om:
  • de inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för och för vilka vi behandlat dem;
  • vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke och du har återkallat samtycket;
  • vi behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning och det finns inga legitima intressen som väger tyngre än dina intressen;
  • vi inte behandlar dina personuppgifter inom tillämpligt ramverk som reglerar behandling av personuppgifter;
  • det krävs att dina personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet; eller
  • det finns annan relevant rättslig grund för din begäran att radera dina personuppgifter.
  • Personuppgifterna har samlats i samband med erbjudandet om informationssamhällets tjänster.

 2. Vi har dock rätt att avstå från att radera dina personuppgifter om relevanta uppgifter är nödvändiga:
  • för att utöva rätten till yttrandefrihet och information
  • för att följa en rättslig skyldighet
  • för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet
  • för att uppnå ändamål av allmänt intresse
  • för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål
  • för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.

 3. Om vi tar emot din begäran om radering, kommer vi göra en utvärdering för att bedöma om det finns anledning till att radera dina personuppgifter. Du kommer därefter bli informerad om vår bedömning. Om du upptäcker att informationen vi har om dig är felaktig eller om vi saknar viktig information om dig, har du rätt att inom 30 dagar från det att vi mottagit din begäran, få felaktig eller ofullständig information rättad. Denna period kan vid behov och med hänsyn till komplexiteten och antalet ansökningar förlängas med ytterligare två månader. Vi meddelar dig om sådan förlängning är nödvändig. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, t.ex. på grund av flera och upprepade förfrågningar kan vi ta ut en avgift med hänsyn till administrativa kostnaderna för att förse dig med informationen eller, i vissa fall, i enlighet med lagstadgade fall, vägra att följa din begäran.


11. Rätt att återskalla samtycke och invända mot behandling

 1. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter där behandlingen antingen är baserad på allmänt intresse eller vårt berättigade intresse. Om så är fallet, måste du specificera i skrift vilken behandling du invänder mot. I sådana fall kan vi endast fortsätta behandlingen av dina personuppgifter om vi kan bevisa att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse, dina rättigheter och din frihet eller om vi behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter.

 2. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om dina personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, har du också rätt att invända baserat på grunder som rör din särskilda situation, såvida behandling inte är nödvändig för att kunna utföra en uppgift som är av intresse för allmänheten.


12. Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss och vi behandlar dem med stöd av ditt samtycke eller om den rättsliga grunden för behandlingen är att uppfylla en avtalsförpliktelse, har du rätt att få dina personuppgifter överförda för att t.ex. överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra dina personuppgifter. Denna rättighet får inte inverka negativt på andras rättigheter och friheter. Rätten till dataportabilitet gäller ej när dataportabilitet är en teknisk omöjlighet.


13. Rätt att göra invändningar

Om du har klagomål eller invändningar till följd av vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss i första hand så att vi kan hjälpa dig på bästa möjliga vis. Oavsett, har du alltid rätt att framföra en klagan direkt till relevant myndighet i varje land:

 • Sverige – Datainspektionen
 • Norge – Datatilsynet
 • Danmark – Datatilsynet


14. Säkerhet, tekniska och organisatoriska åtgärder

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt tillämpligt regelverk som reglerar hantering av personuppgifter, för att säkerställa en hög säkerhetsnivå mot risker och för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, otillåtet utlämnande eller åtkomst till behandlade personuppgifter.


15. Ändringar i integritetspolicyn

Om vi behöver göra ändringar till denna Integritetspolicy kommer detta annonseras på vår webbsida.


16. Kontaktinformation

 1. Om du vill göra en begäran i enlighet med dina ovannämnda rättigheter, måste en sådan begäran ske skriftligen och skickas till oss via e-post till info@ourwaytours.com. Då det är av yttersta vikt att vi inte utlämnar dina personuppgifter till någon annan, måste din begäran ske skriftligen och undertecknas av dig, scannas och skickas till oss via e-post. Tillsammans med din begäran måste du även bifoga en av dig signerad kopia av en giltig ID-handling (pass eller körkort).

 2. Om du har några frågor avseende denna policy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@ourwaytours.com.